Return to Website

Frequently Asked Questions - Ofte stilte spørsmål
Search The FAQ:
 

FAQ Index
Ask A Question


Categories:
Category: Betalingsdelen
 1. Klubben min har valgt å ta i bruk NKFs medlemsverktøy uten betalingsdelen. Nå ønsker vi likevel å ta betalingsdelen i bruk. Hva gjør vi?
 2. Vi ønsker ikke å ta i bruk AvtaleGiro løsningen i NKFs medlemsverktøy. Hvordan kan vi registrere manuelle innbetalinger av treningsavgift/kontingent i systemet?
 3. Vi har behov for å sende ut fakturaer. Kan NKFs medlemsverktøy hjelpe oss?
 4. Vi har brukt AvtaleGiro tidligere men ved overgang til NKFs medlemsverktøy er ikke disse videreført. Hvorfor?
 5. Innbetalinger fra flere medlemmer registreres ikke i systemet. Hva er galt?
 6. Fakturasystemet er automatisert, men hva er betalingsfristene i systemet og når må klubben selv gjøre noe i.f.t. innkreving av fordringer?
 7. AvtaleGiro kontrakten beskriver oppsigelsestider, men hvordan er dette ivaretatt i NKFs medlemsverktøy og hva må klubben gjøre?
 8. Når faktureres medlemskontingenten for klubber som har dette atskilt fra treningsavgiften?
 9. Vi har medlem som er tilsluttet flere klubber i Kampsportforbundet. Må vedkommende betale medlems/forsikringsavgiften til forbundet i begge klubbene?
 10. Hva gjør vi når et medlem med AvtaleGiro kontrakt skifter bank?
 11. Noen enkeltmedlemmer ønsker ikke å ha AvtaleGiro. Hvordan håndterer klubben dette?
 12. Hva skjer hvis vi godkjenner medlem uten å krysse av for at AvtaleGiro kontrakt er mottatt?
 13. Hva skjer hvis vi krysser av for at AvtaleGiro kontrakt er mottatt – uten at den faktisk er mottatt?
 14. Et medlem betaler en faktura dobbelt – eller innbetaler for mye – hva gjør vi?
 15. Hvor finner vi klubbens AvtaleGiro kontrakt som utsendes interessentene/medlemmene?
 16. Hvor sender jeg mottatte AvtaleGirokontrakter?
 17. Hvorfor blir ikke medlem med aktiv AvtaleGiro trukket? 1. Klubben min har valgt å ta i bruk NKFs medlemsverktøy uten betalingsdelen. Nå ønsker vi likevel å ta betalingsdelen i bruk. Hva gjør vi?
  For å ta betalingsdelen i systemet i bruk må mottakeravtale for AvtaleGiro (KID-nr. registrering) inngås, ta kontakt med adm. for å få tilsendt skjemaet. Forbundet må få tilsendt bekreftelse på mottakeravtalen. Videre må det registreres klubbens kontraktstyper og kontingentsatser, jf. brukermanualens kap. 4, samt registrere riktige satser på hvert medlem i klubben og år og mnd. for første betaling. Når dette er gjort kan klubben be forbundet om å åpne for betalingsløsning.
  Category: Betalingsdelen
  197 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 2. Vi ønsker ikke å ta i bruk AvtaleGiro løsningen i NKFs medlemsverktøy. Hvordan kan vi registrere manuelle innbetalinger av treningsavgift/kontingent i systemet?
  For å registerer manuelle innbetalinger må betalingsdelen i NKFs medlemsverktøy tas i bruk selv om man ikke ønsker å benytte AvtaleGiro. Dersom AvtaleGiro ikke benyttes sendes det likevel automatisk ut PDF fakturaer og alle manuelle innbetalinger kan også føres i systemet. Dersom betalingsdelen ikke tas i bruk er det ikke mulig å registrere innbetalinger i det hele tatt. Vi anbefaler selvfølgelig å bruke betalingsdelen da dette er Norges rimeligste og mest konkurransedyktige løsning på markedet og fordi AvtaleGiro er erfaringsmessig beste måte å innkreve avgifter på. Vi anbefaler AvtaleGiro men systemet fungerer utmerket også uten slike avtaler, med månedlige fakturautsendelser.
  Category: Betalingsdelen
  211 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 3. Vi har behov for å sende ut fakturaer. Kan NKFs medlemsverktøy hjelpe oss?
  NKFs medlemsverktøy er ikke et helhetlig regnskaps- og faktureringsprogram og skal ikke erstatte klubbenes regnskapsprogrammer. Forbundets system er først og fremst et medlemssystem med betalingsdel for treningsavgift/kontingent og varesalg. Andre fakturaer må sendes ut som før.
  Category: Betalingsdelen
  216 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 4. Vi har brukt AvtaleGiro tidligere men ved overgang til NKFs medlemsverktøy er ikke disse videreført. Hvorfor?
  Ved videreføring av eksisterende AvtaleGiro kontrakter må såkalt KID-bytte foretas og alle medlemmene må registreres med det gamle KID nummeret i konverteringsskjemaet som er oversendt til forbundet. Det er sannsynlig at KID nr. per medlem er uteglemt i konverteringsskjemaet og følgelig er ikke disse registrert i systemet. Man må da innhente AvtaleGiro kontrakter på nytt hos medlemmene alternativt foreta en ekstra konverteringsrunde hvor medlemsnr. og KID-nr. samordnes i en liste og genereres inn i NKFs medlemsverktøy. Dette er i så fall en ekstrajobb hos NKFs leverandør, Mysoft, som belastes klubben økonomisk. Det er kun første gangs konvertering som betales av forbundet
  Category: Betalingsdelen
  197 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 5. Innbetalinger fra flere medlemmer registreres ikke i systemet. Hva er galt?
  Når medlemmene betaler tilsendte fakturaer i nettbanken hender det at de glemmer å taste inn KID-nr. eller taster feil nr. Da blir ikke fakturaen registrert. Når AvtaleGiro kontrakt er aktivert unngår man denne feilkilden. Klubben kan imidlertid manuelt registrere innbetalinger som er kommet uten eller med feil KID-nr. Be medlemmet fremskaffe kvittering/dokumentasjon på betalingen og deretter kan beløpet registreres i NKFs medlemsverktøy slik det fremkommer av brukermanualens kap. 9.
  Category: Betalingsdelen
  190 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 6. Fakturasystemet er automatisert, men hva er betalingsfristene i systemet og når må klubben selv gjøre noe i.f.t. innkreving av fordringer?
  Betalingsfristen for treningsavgift og kontingent er 15 dager mens det er 5 dager i klubbens webshop. Ubetalte fakturaer purres automatisk med 14 dagers intervaller. Systemet purrer inntil 3 ganger. Ved 3. purring (inkassovarsel) går det kopi til klubben som da selv må følge opp videre. Klubben må da ta stilling til evt. inndrivelse eller tapsføring. Det anbefales at klubben følger med ved å ta ut månedlige saldolister under økonomirapporter i funksjonsmenyen. I tillegg anbefales å kjøre ut posteringsrapport til regnskapet månedlig. jf. kap. 8 i brukermanualen. Klubben bør også avstemme posteringsjournalen mot kontoutskrift bank. Innbetalinger uten eller med feil kid-nummer må føres manuelt i systemet.
  Category: Betalingsdelen
  176 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 7. AvtaleGiro kontrakten beskriver oppsigelsestider, men hvordan er dette ivaretatt i NKFs medlemsverktøy og hva må klubben gjøre?
  Når klubben får en utmelding fra et medlem må medlemsansvarlig sjekke dato for utmelding opp mot oppsigelsesfristen i AvtaleGiro kontrakten med klubben. I brukermanualens kap. 6.7 fremkommer rutine ved utmelding. Dato for utmeldt settes til den måneden siste trekk skal gå.
  Category: Betalingsdelen
  201 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 8. Når faktureres medlemskontingenten for klubber som har dette atskilt fra treningsavgiften?
  1. april dato for fakturering av årskontingent til klubbens medlemmer. Dette er hovedforfall, basert på registrerte medlemskap siden nyttår, men nye medlemmer registrert etter 1. april blir fortløpende fakturert for årskontingenten.
  Category: Betalingsdelen
  243 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 9. Vi har medlem som er tilsluttet flere klubber i Kampsportforbundet. Må vedkommende betale medlems/forsikringsavgiften til forbundet i begge klubbene?
  Enkeltmedlemmer betaler ikke medlems-/forsikringsavgift til forbundet men til klubben, så det er klubbene selv som må ta stilling til hvorvidt vedkommende skal betale full medlemsavgift. Klubbene betaler for sitt medlemskap i forbundet herunder inndriver og videreformidler obligatorisk forsikringsavgift per enkeltmedlem. Medlemskontingenten for klubben til forbundet er basert på antall enkeltmedlemmer (vedtatt av klubbene selv på forbundstinget). De fleste klubbene finansierer sin medlemskontingent til forbundet med påslag på medlemsavgifter fra enkeltmedlemmet til klubb. Forbundsadm. må følge tingets vedtak og har ikke anledning til å avvike overfor klubbene i.f.t. avgiftssatser pr. klubb.
  Category: Betalingsdelen
  200 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 10. Hva gjør vi når et medlem med AvtaleGiro kontrakt skifter bank?
  Medlemmet MÅ si opp avtalen i sin gamle bank. Dette gjøres i nettbanken. Det er ikke mulig å registrere ny avtale på ny bank før gammel avtale er sagt opp. Så må medlemmet godkjenne ny avtalegirokontrakt i sin nye nettbank - eller fylle ut ny kontrakt og levere klubben. Når gammel kontrakt er sagt opp vil medlemmet få faktura på e-post inntil ny avtale er registrert. Sammen med fakturaen vil medlemmet også motta ny avtalegirokontrakt.
  Category: Betalingsdelen
  219 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 11. Noen enkeltmedlemmer ønsker ikke å ha AvtaleGiro. Hvordan håndterer klubben dette?
  Det er klubbstyret som fastsetter hvordan avgifter skal inndrives og kan sette krav om at AvtaleGiro kontrakter skal nyttes. Det er imidlertid mulig å bruke NKFs medlemsverktøy selv om enkeltpersoner ikke vil benytte AvtaleGiro. Dersom AvtaleGiro ikke benyttes sendes det likevel automatisk ut PDF fakturaer med KID nr. Ved godkjenning av medlemmet må man hake av at AvtaleGiro kontrakt er mottatt selv om den ikke er inngått. Dersom enkeltmedlemmet påfører KID nr. ved betaling i nettbanken sin registreres innbetalingene automatisk i systemet. Det bør imidlertid være en fordel for enkeltmedlemmer å ha fast trekk via AvtaleGiro kontrakt, men det er altså ikke et absolutt krav.
  Category: Betalingsdelen
  220 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 12. Hva skjer hvis vi godkjenner medlem uten å krysse av for at AvtaleGiro kontrakt er mottatt?
  Det skjer ingenting. Da kommer man rett og slett ikke videre for dette er lagt inn som en påminnelse om at kontrakt må være utfylt og levert klubben.
  Category: Betalingsdelen
  207 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 13. Hva skjer hvis vi krysser av for at AvtaleGiro kontrakt er mottatt – uten at den faktisk er mottatt?
  Da begynner faktureringen å rulle ved at vedkommende hver mnd. får en faktura i PDF format (med AvtaleGiro kontrakt vedlagt) til sin oppgitte e-post fakturaadresse.
  Category: Betalingsdelen
  233 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 14. Et medlem betaler en faktura dobbelt – eller innbetaler for mye – hva gjør vi?
  Innbetalt beløp registreres som en innbetaling på en ubetalt faktura. Er innbetalingen høyere enn fakturaen vil det stå at medlemmet har penger til gode. Ved neste fakturering sjekker systemet om medlemmet har penger til gode – og motregner dette før det sendes faktura eller AvtaleGiro trekk.
  Category: Betalingsdelen
  209 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 15. Hvor finner vi klubbens AvtaleGiro kontrakt som utsendes interessentene/medlemmene?
  Hvis kontrakten ikke har kommet frem til medlemmet (sannsynligvis pga feil e-postadresse) kan den sendes på nytt. Se brukemanualens kap. 10.2!
  Category: Betalingsdelen
  195 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 16. Hvor sender jeg mottatte AvtaleGirokontrakter?
  Kontraktene sendes: NETS v/AvtaleGiroer Svarkuponger 0045 Oslo
  Category: Betalingsdelen
  207 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 17. Hvorfor blir ikke medlem med aktiv AvtaleGiro trukket?
  Det kan være at det ikke er dekning på bankkonto. Hvis dekning på konto må klubben be medlemmet sjekke/øke beløpsgrensen på AvtaleGiro kontrakten. Dette kan medlemmet gjøre direkte i sin nettbank.
  Category: Betalingsdelen
  158 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful
Get your own FREE Faq today! 
Report Content ·  · Counters & Site Stats   Free Guestbooks   Free Web Tools   Free Web Hosting 
Powered by Bravenet